17 มิถุนายน วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก

17 มิถุนายน วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก

  • 13 มิ.ย. 66

17 มิถุนายน วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 17 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ประชากรโลกตระหนักและหันกลับมาใส่ใจธรรมชาติมากขึ้น โดยเฉพาะภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ปัจจุบันมีพื้นที่ในประเทศไทยกว่า 58 จังหวัด กำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งที่มากขึ้นทุกปี เหตุเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ลดลงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทำให้พืชของเกษตรกรได้รับความเสียหายอย่างหนัก

รายงานล่าสุดของคณะกรรมการขององค์การสหประชาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หรือ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ออกคำเตือนว่า วิกฤตสภาพอากาศโลกได้เข้าสู่ระดับสีแดง โดยภายในปี 2573 อุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยจะสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาฯ และผลกระทบที่คาดว่าจะตามมาคือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง และปัญหาภัยแล้ง

ปัญหาภัยแล้งไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้าม เพราะภัยแล้งไม่ใช่แค่ปัญหาความแห้งแล้ง แต่คือภัยพิบัติที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาอีกมากมาย อาจเพิ่มความรุนแรงมากและขยายวงกว้างไปทั่วโลก ทำให้พวกเราไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

ดังนั้น ก่อนที่จะเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น เราควรหันมาดูแลรักษา และบริหารจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด ใช้น้ำทุกหยดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกป่า ไม่ทำลายหรือบุกรุกธรรมชาติ

MBK และบริษัทในเครือเชิญชวนให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อลดปัญหาภัยแล้งทั่วโลกพร้อมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกของเรา