Menu

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลงาน THE NINE CENTER : MID YEAR SALE 2019

03 ส.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลงาน THE NINE CENTER : MID YEAR SALE 2019 

 

รางวัลที่ 1 Exclusive Trip กรุงเทพ – ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)  

จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 40,832 บาท  

1. คุณฐปนิพันธ์ ปริฉัตรสกุล 

2. คุณโสภา  สิทธิกุล 

3. คุณเดือน ปิยะมาลย์อาศ                      

4. คุณชนรัสส์ เบ็ญจอาภรณ์ 

5. คุณพชระ  ธศรเสนา 

6. คุณดลฤทัย จารุพัฒนพรกิจ 

 

รางวัลที่ 2โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S9 มูลค่า 23,900 บาท จำนวน 1 รางวัล 

คุณวิชัย แซ่ใช่ 

 

รางวัลที่ 3โทรศัพท์มือถือ Huawei P20 มูลค่า 19,900 บาท จำนวน 1 รางวัล 

คุณอาธิติกานต์ ธารีฉัตรบริรักษ์ 

 

รางวัลที่ 4 บัตรสมาชิก Fitness Society ระยะเวลา 6 เดือน  

จำนวน 2 รางวัล  มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท 

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2019 – 29 กุมภาพันธ์ 2020) 

1. คุณสุมาลี ติยะพรไชย 

2. คุณวุฒิชัย ประธาญตรีกาล                        

 

เงื่อนไข 

  1. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายในวันที่ 3 ก.ย.62 (30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ วันที่ 3 ส.ค.62)  

  1. ติดต่อรับรางวัลได้ที่ สำนักงาน ชั้น 2 ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 17.30 น. สอบถามโทร 02-056-7984, 02-056-7983 

  1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้ได้รับรางวัล (ตัวจริงพร้อมสำเนา) หากไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเองได้ ต้องมีการลงชื่อมอบอำนาจในสำเนาบัตรประชาชนให้บุคคลอื่นดำเนินการรับรางวัลแทน พร้อมแนบกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ดำเนินการแทน  

  1. หากไม่มารับรางวัลในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าสละสิทธิ์และขอมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้ได้รับรางวัลสำรองในลำดับถัดไป และหากไม่มีผู้มารับในระยะเวลาที่กำหนดจะมอบรางวัลดังกล่าวให้องค์กรการกุศลต่อไป 

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%  ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 

 

SHARE
อัลบั้มภาพ
© 2018 THE NINE CENTER RAMA 9. ALL RIGHT RESERVED